Použitie

Najčastejšie hydroizolácie vonkajších podzemných častí budov sú zhotovované z povlakových materiálov na báze PVC fólií, asfaltovaných alebo modifikovaných asfaltovaných pásov, bitúmenových stierkových materiálov, prípadne inak modifikovaných stierkových materiálov. Materiály, z ktorých sa zhotovujú, musia byť odolné proti hnilobným procesom, nesmú prepúšťať vodu, zemnú vlhkosť a vodné pary. Vo vnútorných podzemných priestoroch sa hydroizoláciou dodatočne utesňujú konštrukcie. Použitie paronepriepustnej izolácie na odstránenie vlhkosti vnútorných stien – ako alternatívy k hydroizolácii na odstránenie prieniku vody do muriva z vonkajšej strany – sa neodporúča. Často sa tým podporí zvýšenie akumulácie a následné vzlínanie vody do vyšších častí stavby.

Hydroizolácia plochých striech asfaltovými pásmi

Najdôležitejšou vlastnosťou hydroizolačných materiálov na ploché strechy je ich vodotesnosť. Preto je hydroizolačná vrstva jednoznačne najdôležitejšou súčasťou plochej strechy. Táto hydroizolačná vrstva má u plochých striech charakter úplného vodotesného povlaku a je rovnako vodotesne napojená na strešné prvky - atiku, odkvapové žľaby, vtoky, strojovne výťahov, komíny, odvetrávacie potrubia a odvetrávacie šachty. Problematika hydroizolácie stavebných konštrukcií budov (plochá strecha) patrí v praxi medzi najnáročnejšie úlohy stavebnej techniky. Sem zaraďujeme predovšetkým hydroizolačné riziká - riziká neúspechu.

Hydroizolácia plochých striech PVC fóliami

Hydroizolácia pomocou fólií je jednou z ďalších alternatív, ako zabezpečiť vodotesnosť vašej strechy. Ich výhodou oproti asfaltovým pásom je hlavne to, že sú tenšie. Väčšinou nedosahujú hrúbku viac ako 1,5 mm.
Môžete ich prekryť štrkom alebo dlažbou, ktorá fólie dokonca chráni.

Hydroizolácia stavieb

V prípade hydroizolácie stavby ide predovšetkým o izoláciu zvislých konštrukcií (stien) spodných častí budov, ako aj o izoláciu vodorovných podlahových konštrukcií vhodným hydroizolačným materiálom, respektíve systémom. Ak je hydroizolácia nesprávne realizovaná, prípadne je poškodená alebo úplne chýba, môže prenikajúca voda alebo vlhkosť stavbu natrvalo znehodnotiť, spôsobiť stratu tepelnotechnických vlastností zabudovaných stavebných výrobkov a použitých spojovacích a ochranných materiálov (čo neskoršie môže viesť k vzniku plesní a húb na vnútorných konštrukciách), alebo dokonca deštrukciu jednotlivých konštrukčných častí stavby.

Cenovú ponuku získate pomocou kontaktného formulára

Vyžiadať cenovú ponuku

Galéria našich prác